1. Üldsätted
1.1. Käesolevad teenuse kasutamise tingimused reguleerivad teenuse osutaja, Booklux OÜ (registrikoodiga 12127160 ning asukohaga Kivi 7/1-11, Pärnu 80018, Eesti, edaspidi «Teenusepakkuja») ja teenuse kasutaja, s.o Teie (edaspidi «Klient») vahelisi õigussuhteid, mis tulenevad Kliendile teenuse osutamisest Teenusepakkuja poolt.
1.2. Kliendi all mõistetakse Teid, kui juriidilist isikut (füüsilisest isikust ettevõtja (FIE), osaühing (OÜ) ning aktsiaselts (AS), Täisühing (TÜ), Usaldusühing (UÜ), Tulundusühistu), kes on end Kasutaja- ja müügilepingu tingimustega sidunud (täpsustatud allpool) ja kellele Teenusepakkuja on andnud, vastavalt Lepingule, loa Teenuse kasutamiseks. Eraisikutele meie teenused ei laiene.
1.3. Lepingu all mõistetakse käesolevat kokkulepet teenuse kasutamise- ja müügitingimuste osas Teenusepakkuja ja Kliendi vahel.
1.4. Teenuse all mõistetakse BookLUX’i broneerimissüsteemi.
1.5. Kliendi Konto all mõistetakse kontot, mis luuakse Kliendile Teenuse kasutamiseks pärast Kliendi nõustumist Kasutaja- ja müügilepingu tingimustega.
1.6. Sisu all mõistetakse informatsiooni, mis on kättesaadav Teenuse kaudu või Teenuse vahendusel (näiteks tekstid, andmefailid, sisuhaldus, tarkvara jne).
1.7. Teenusepakkuja Sisu all mõistetakse Sisu, mille Teenusepakkuja on Kliendile Teenuse vahendusel kättesaadavaks teinud.
1.8. Kliendi Sisu all mõistetakse Sisu, mille Klient on tootnud või avaldanud Teenuse vahendusel (nt kliendi andmed, teenuste nimetused, kirjeldused, broneeringute andmeväljad).

2. Kliendi kinnitused
2.1. Klient kinnitab, et tal on kehtiv seaduslik alus (ja/või vajalik heakskiit ja nõusolek Kliendi seaduslikult või volitatud esindajalt) Kasutajatingimustega nõustumiseks ja müügilepingu sõlmimiseks ja seetõttu on Leping siduva iseloomuga Teenusepakkuja ning Kliendi vahel.
2.2. Klient kinnitab, et informatsioon, mille ta on esitanud Teenuse kasutajaks registreerimise jaoks on tõene, korrektne ja ajakohane.
2.3. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenuse vorm ja laad võivad aeg-ajalt muutuda ilma, et Teenusepakkuja Klienti sellest eelnevalt teavitaks, tulenevalt sellest, et Teenusepakkuja püsivalt uuendab ja täiustab Teenust. Ühtlasi, Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja võib Teenuse (või mõne Teenuse võimaluse) osutamise Kliendile lõpetada (alatiseks või ajutiselt) oma äranägemise järgi Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
2.4. Klient kinnitab ja nõustub, et kui Teenusepakkuja blokeerib Kliendi Kontole juurdepääsu, siis Kliendile võidakse takistada juurdepääsu ka Teenusele, vastava konto andmetele või failidele ning muule sisule, mis sisaldub Kliendi Kontol.
2.5. Klient kinnitab ja nõustub, et kuigi Teenusepakkuja ei ole hetkel seadnud ülempiiri päringutele, mis saadetakse ning võetakse vastu Teenuse kaudu ega ka Kliendi käsutusse antud veebiruumi mahule, võib Teenusepakkuja sellised ülempiirid seada ükskõik, mis hetkel Klienti sellest eelnevalt teavitamata.
2.6. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkujal võib olla ala-, tütar- või partnerorganisatsioone üle maailma, kes Teenusepakkuja asemel pakuvad Kliendile Teenust (või osa sellest).
2.7. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenus võib sisaldada informatsiooni, mis on Teenusepakkuja poolt määratud konfidentsiaalseks ja Klient kohustub sellist informatsiooni mitte avaldama.
2.8. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja omab kõiki Teenusega seotud intellektuaalse omandi õigusi, hoolimata sellest, kas need õigused on registreeritud või mitte.
2.9. Käesolevaga nõustub Klient kasutama arvutisidet Teenusepakkujaga Lepingu ja teiste kokkulepete sõlmimiseks. Käesolevaga loobub Klient kõigist õigustest, mis tuginevad seadustele, kus nõutakse füüsilist (mitte-elektroonilist) allkirja.

3. Kliendi kohustused
3.1. Klient ei tohi kasutada Teenust illegaalsetel ega pahatahtlikel eesmärkidel.
3.2. Klient kohustub hoidma täielikult salajas oma Kontoga seotud salasõna. Kui Klient tuvastab salasõna või Kliendi poolt volitamata Kliendi konto kasutamise, on klient koheselt kohustatud teavitama Teenusepakkujat saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile info@booklux.com
3.3. Klient kohustub Teenust mitte kasutama (ega kasutamist proovima) muude liideste kaudu, kui selleks Teenusepakkuja poolt ettenähtud liidesed.
3.4. Klient kohustub hoiduma kõigist tegevustest, mis häirivad või takistavad Teenust, sealhulgas Teenust pakkuvaid servereid ja arvutivõrku, mis on Teenusega seotud.
3.5. Klient ei tohi mingisugusel viisil ahistada, ähvardada, ära kasutada või kahjustada Teenusepakkujat või teisi Teenuse kasutajaid. Mittesobivast Kliendist palume teavitada info@booklux.com
3.6. Klient reguleerib iseseisvalt oma broneeringu tingimusi (tasu arvestus, tühistamine jm).

4. Tasulise teenuse kasutamine
4.1. Klient kohustub Tasuta perioodi lõppedes tasuma edasiseks Teenuse kasutamiseks ja kontole ligipääsuks paketi, ja eritööde korral ka eritööde maksumuse, ettemaksuna järgneva kalendrikuu eest.
4.2. Tasuta perioodi all mõistetakse Konto registreerimise hetkest 30 kalendripäevast perioodi Teenusega tutvumise ja kasutamise tarbeks, millele kestel ei rakendu finantskohustusi.
4.3. Leping ei kohusta ühestki ajahetkest edaspidiseks kasutamiseks.
4.4. Ettemakstud tasulise konto perioodi lõppedes ehk Teenuse eest tasumata arve maksetähtaja möödudes Konto lukustub automaatselt ning Kliendil kaob ligipääs Kontole kuniks Klient ei ole Kontole sisse logides kuvatavate maksemeetodite valiku vahendusel tasunud Teenuse eest. Kliendil on alati võimalus tasulise Konto perioodi pikendada täiendava maksetähtaegse ettemaksuga.
4.5. Teenuse kasutamise jätkamiseks sh Kontole ligipääsu tarbeks tuleb Kliendil tasuda tagasiulatuvalt maksmata perioodi ehk Lepingu järgselt Tasulise Teenuse eest tasuma väärtus proportsionaalselt käesoleva ajani, mil Klient taganes kõnesolevast Lepingust, võttes arvesse lepingu kogumahtu ning ettemaksuna ka järgneva kalendrikuu eest.
4.6. Arved edastab Teenusepakkuja süsteem Kliendi Konto registreerimisel kasutatud e-kirjale automaatselt seadusejärgse 14-päevase maksetähtajaga, edastades lisaks 7 päeva enne maksetähtaja saabumist vastavasisulise meeldetuletuse.
4.7. Teenuse eest tasutakse ettemaksuna ning ettemaks ei ole tagastatav. Teenusepakkuja ei tagasta ettemaksu ega paku krediiti ainult osaliselt kasutatud perioodi eest. Kõikide kasutajate võrdse kohtlemise huvides erandeid ei tehta.
4.8. Kõik hinnad on esitatud ilma täiendavate maksudeta, mis tulenevad seadustest, juhul kui ei ole märgitud teisiti. Klient vastutab kõikide selliste seadustest tulenevate maksude tasumise eest.
4.9. Teenusepakkuja jätab endale õiguse igal ajal pakettide ja teenustasude hindu muuta, Klienti eelnevalt teavitamata.

5. Sisu
5.1. Teenusepakkuja Sisu on autoriõigustega kaitstud. Klient ei tohi kopeerida, jagada, muuta, rentida, üürida, laenata, müüa, jagada, luua tuletatud töid, dekompileerida või teistmoodi välja võtta Teenuse lähtekoodi või osa sellest, ilma autoriõiguse omaniku vastava loata.
5.2. Klient nõustub ja kinnitab, et Kliendi Sisu eest vastutab ainuisikuliselt ta ise. Teenusepakkuja ei ole Kliendi Sisu eest mingil moel vastutav.
5.3. Kui Klient loob, edastab, kuvab või muudab mõnel teisel viisil Sisu kättesaadavaks, peavad tal olema selleks kõik õigused, sealhulgas autoriõigused, kaubamärkide kasutusõigused. Klient kohustab täitma ja austama teiste isikute intellektuaalse omandi õigusi.
5.4. Klient kohustab mitte kasutama kaubamärke, teenusemärke, kaubanimesid, logosid jne. sellisel kujul, mis tõenäoliselt või kavatsetult loovad temast mulje kui selliste märkide, nimede või logode tegelikust omanikust või valdajast.
5.5. Klient kohustab mitte looma, edastama, kuvama või mõnel muul viisil kättesaadavaks muutma Sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, solvav, ahistav, piinav, laimav, labane, ropp, teise privaatsusesse tungiv, või vastik (sealhulgas viirused ja teised kahjulikud koodijupid).
5.6. Teenusepakkujal on õigus vaadata üle, kritiseerida, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda avaldamast või eemaldada Kliendi Sisu või osa sellest või kustutada Kliendi Konto kui Klient ei ole täitnud Lepingut, või kui Kliendi Konto või mingi osa Sisust näib Teenusepakkujale kohatu.
5.7. Teenusepakkuja võimaldab Kliendil linkida Sisule, mis on majutatud kolmanda osapoole veebilehtedel. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei kanna vastutust sellise imporditud Sisu eest (sealhulgas juhul, kui see imporditud Sisu muutub kättesaamatuks või eemaldatakse kolmanda osapoole poolt).

6. Teenuse kasutusõigus
6.1. Teenusepakkuja annab Kliendile õiguse teenust kasutada. Kasutusõigus on isiklik, mitte edasiantav ning mitte eksklusiivne (Litsents).
6.2. Klient ei tohi oma Lepingust tulenevaid õigusi anda üle kolmandatale osapooltele.
6.3. Konto on väljastatud ainsa eesmärgiga võimaldada Kliendil kasutada, nautida ning kasu saada Teenusest nii, nagu on Teenusepakkuja poolt ette nähtud, viisil, mida võimaldab Leping ning mis on kättesaadavaks tehtud Teenusepakkuja poolt.
6.4. Teenusepakkujal on õigus Teenuse pakkumine koheselt lõpetada, kui Klient ei ole:
6.4.1. Teenuse eest maksetähtajaks tasunud.
6.4.2. Kliendi Sisu ei ole kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandlusega.
6.4.3. Kahjustab Booklux OÜ, BookLUX, booklux.com’i mainet.

7. Kliendi sisu kasutusõigus
7.1. Klient säilitab autoriõigused ja muud õigused, mida ta oma Sisu suhtes omab.
7.2. Klient annab Teenusepakkujale tasuta kasutusõiguse Kliendi Sisu jagamiseks eesmärgiga Teenust edendada ja turundada.
7.3. Klient nõustub ja kinnitab, et Teenuse pakkumise ajal võib Teenusepakkuja Kliendi Sisu edastada või jagada erinevatele avalikele võrkudele ning meediale.
7.4. Klient nõustub ja kinnitab, et Klient omab kõiki vajalikke õigusi sh intellektuaalomandi oma Sisu osas, andmaks õiguse eelmainitud loa väljastamiseks.

8. Kahjutasu
8.1. Klient nõustub ja kinnitab, et ta on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav oma Sisu ning oma Kontol tehtavate toimingute eest. Klient nõustub ja kinnitab, et on on ainuisikuliselt ning täielikult vastutav Lepingu rikkumise eest.
8.2. Klient peab hüvitama täies ulatuses Teenusepakkujale, tema juhatajatele, töötajatele, agentidele, tarnijatele Lepingu rikkumise ja/või oma Kontol toimuvaga tekitatud kahju (nõuded, kohustused, kahjud, kulutused, kahjustused ja sellest tulenevad kulutused, sealhulgas teenustasu õigusabi eest).

9. Lepingu lõpetamine.
9.1. Leping on sõlmitud tähtajatult ning kehtiv vastavalt Teenuse eest ettemakstud perioodile.
9.2. Kliendil on õigus põhjust avaldamata lõpetada Leping ennetähtaegselt teavitades Teenusepakkujat oma otsusest ühemõttelise avaldusega e-postile: info@booklux.com saadetud e-kirja teel. Selleks võib Klient kasutada Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.
9.3. Teenusepakkuja võib igal hetkel Lepingu koheselt lõpetada, kui
9.3.1. Klient on Lepingut rikkunud (või on käitunud viisil, mis selgelt näitab, et ta ei kavatse või ei ole võimeline Lepingut täitma; või
9.3.2. vajadus selle järgi tuleneb seadusest (nt kui Teenus või selle osa osutub seadusega vastuolus olevaks); või
9.3.3. Teenusepakkuja partner, kellega koos Teenust pakuti, on Teenusepakkujaga koostöö lõpetanud; või
9.3.4. Teenusepakkuja ei paku enam Teenust riigis, mille resident Klient on või mille kaudu Klient Teenust kasutab.
9.4. Lepingu lõppedes muutub Lepingust tulenev Teenuse kasutamise õigus koheselt kehtetuks.

10. Lahtiütlemine
10.1. Teenust pakutatakse "nagu on" vormis ning Teenusepakkuja ei anna Kliendile Teenusega seoses mingeid garantiisid.
10.2. Muuhulgas ei garanteeri Teenusepakkuja Kliendile, et:
10.2.1. Teenuse kasutamine vastab Kliendi muutuvatele nõudmistele ja vajadustele;
10.2.2. Teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu;
10.2.3. Kliendi omandatud info, mis tuleneb Teenuse kasutamisest, on täpne, korrektne, usaldusväärne ning ajakohane;
10.2.4. vead Teenuse funktsionaalsuses saavad parandatud;
10.3. Teenusele ei kohaldu ükski garantii (muuhulgas rahuldavale kvaliteedile, otstarbekohasusele või kirjelduse vastavusele), mida selgesõnaliselt Lepingu tingimustes ei sisaldu.
10.4. Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ees ei otseste ega kaudsete kahjude eest (sealhulgas kasumi-, andme-, firmaväärtuse või mainekahju), mis võivad tuleneda Kliendi seotusest Teenusega sealhulgas kahjude eest, mis tulenevad
10.4.1. muudatustest, mille Teenusepakkuja on Teenusesse sisse viinud;
10.4.2. Teenuse lühiajalisest või pikemaajalisest katkestusest;
10.4.3. Kliendi Sisu kustutamisest, rikkumisest või salvestamise tõrgetest;
10.4.4. Kliendi suutmatusest edastada Teenusepakkujale adekvaatset infot Konto kohta;
10.4.5. Kliendi hooletusest parooli või Konto detailide salajas hoidmisel ning sellest tuleneva võimalike küberrünnakute eest:
10.4.6. Lepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.
10.5. Teenusepakkuja vastutab kahju eest, mida seadusest tulenevalt ei saa välistada või piirata, kuid Teenusepakkuja poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada Teenuse eest makstud summat.
10.6. Teenusepakkuja ei vastuta ei otseste ega kaudsete kahjude eest lõpptarbijatele (Kliendi klientidele) Kliendi sätestatud tingimustes sh broneerimis, tasuarvestus, maksmis, tühistamis jms.

11. Lepingu muutmine
11.1. Teenusepakkujal on õigus Lepingut igal ajal ühepoolselt muuta. Lepingu uuendatud versioon tehakse Teenusepakkuja poolt kättesaadavaks Teenuse. Klient nõustub, et jälgib Teenuse veebilehte, et end viimaste Lepingu muudatustega kursis hoida.
11.2. Klient ja Teenusepakkuja lepivad kokku ning Klient kinnitab ja nõustub, et kui ta kasutab Teenust pärast Lepingu ühepoolset muutmist, siis ta kinnitab sellega Lepingu muudatused. Kui muudetud Leping ei ole Kliendi poolt aktsepteeritav, peab ta koheselt Teenuse kasutamise lõpetama.

12. Muud tingimused
12.1. Teenus võib sisaldada veebilinke välistele veebilehekülgedele või Sisule. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute loodud veebilehekülgede või Sisu eest. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenusepakkuja ei ole vastutav väliste veebilehtede ega sisu kättesaadavuse, vastavuse, täpsuse ega terviklikkuse eest.
12.2. Teenuse kasutamiseks võib Kliendil olla tarvis kasutada või laadida alla kolmandate isikute loodud teenuseid või tarkvara. Selliste teenuste või tarkvara kasutamisele võivad kohalduda eraldi tingimused. Leping ei mõjuta Kliendi suhet selliste kolmandate isikutega.
12.3. Klient nõustub, et Teenusepakkuja võib Kliendile edastada Teenuse sh uuenduste kohta teateid (sh ka Lepingut puudutavaid) e-maili või tavalise posti teel.
12.4. Kui Teenusepakkuja ei rakenda Lepingust või seadusest tulenevaid tulenevaid õigusi, ei tähenda see õiguste loovutamist ning ta võib neid õigusi jätkuvalt igal ajal rakendada.
12.5. Kui Lepingu mõni säte tunnistatakse kohtus kehtetuks, eemaldatakse see Lepingust mõjutamata teisi Lepingusätteid.
12.6. Kui Teenusele on Teenusepakkuja poolt müügigarantii, sätestatakse vastavad tingimused kirjalikult.
12.7.

13. Privaatsuspoliitika

14. Turvalisus

15. Euroopa Liidu majandusruumis tegutsevad isikud/ettevõtted peavad andmetöötlemise (DPA) lepingu allkirjastama aadressil: https://www.booklux.com/account/info.php. DPA'ga nõustumata ei ole Teil õigust kliendiandmeid töödelda/süsteemi lisada.
15.1. Leping sätestab kogu kokkuleppe Kliendi ning Teenusepakkuja vahel Teenuse kasutamiseks, ning asendab täielikult kõik eelnevalt sõlmitud kokkulepped, mis puudutavad Teenuse osutamist Kliendile Teenusepakkuja poolt.
15.2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust ning seejärel tingimustest. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled alates §52 võlaõigusseaduses sätestatust.
15.3. Juhul kui Leping tõlgitakse teistesse keeltesse peale eesti keele ning esineb erinevusi tõlgitud versiooni ning eesti keelse variandi vahel, kohaldatakse eestikeelset versiooni.
15.4. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduseni ei jõuta, pöörduvad pooled vaidluse lahendamiseks Pärnu Maakohusse.

Tingimused uuendatud 25.05.2018.